Collecterooster

COLLECTEN

Opbrengst collecte voor Project Carlein Schurg
De collecte van 13 mei voor World Servants, in het bijzonder voor het project waaraan Carlein Schurg gaat meewerken, heeft bijna € 320 opgebracht. Samen met een gift van de diaconie en giften die via de bank zijn binnenkomen resulteert dat in een totaalbedrag van bijna € 580. Carlein heeft in de dienst van 20 mei iedereen hartelijk bedankt, ook voor steun op andere wijze.

Kerk in Actie Werelddiaconaat (zondag 10 juni)
Bijenhouden biedt jongeren toekomst.  Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.

Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten.

Voedselbank Hoeksche Waard (zondag 17 juni)
Stichting Voedselbank Hoeksche Waard kan alleen bestaan als er door derden meegeholpen wordt. Men werkt  uitsluitend met vrijwilligers die belangeloos hun diensten ter beschikking stellen, maar zonder financiële giften en goederen kunnen zij niets beginnen. Geld is nodig  voor vervoer en huisvesting. Stichting Voedselbank Oud-Beijerland is erg afhankelijk van particulieren, fabrikanten, de groothandel, winkels, cateringbedrijven, bedrijfsrestaurants en tuinders in de Hoeksche Waard. We bevelen u de collecte van harte aan.

Kerk in Actie Binnenlands diaconaat (zondag 24 juni)
Inloophuis als ontmoetingsplek. In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken?

De Herberg (zondag 1 Juli)
Christus ontfermt Zich over mensen die veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Daarom opende het pastoraal diaconaal centrum de Herberg op initiatief van de IZB zijn deuren. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden.

St. De Overbrugging (zondag 8 juli)
Stichting De Overbrugging in Oud-Beijerland biedt hulp en onderdak aan jongeren van 18 tot 35 jaar die door allerlei omstandigheden zijn vastgelopen, bijvoorbeeld door verslavingsproblematiek. Tevens begeleidt zij jongeren die als gevolg hiervan problemen hebben op psychiatrisch en psychosociaal gebied. De Overbrugging heeft verder als doel het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten en het verbeteren van hun maatschappelijke positie en gezondheidssituatie. De Overbrugging wil een leefklimaat van rust, structuur en veiligheid creëren. Het is een tussenstation van waaruit mensen, als zij daar aan toe zijn, kunnen terugkeren naar de samenleving.

Zending GZB (zondag 15 juli)
‘Geloven gaat verder’ laat ons zien dat het werk van God in deze wereld doorgaat. Telkens worden grenzen doorbroken, komen mensen die ver van God waren dichtbij en leren ze Hem kennen. En als mensen God leren kennen, gaat het geloof ook verder. Het blijft niet bij woorden, het wordt zichtbaar in hun leven. Dat stelt ook een vraag aan onszelf! Geloven we? Hoe wordt het zichtbaar en hoorbaar in ons leven?

Als kerken wereldwijd hebben we elkaar steeds meer nodig om het geloof verder te brengen. Het is belangrijk om elkaar toe te rusten, te bemoedigen en te versterken bij het uitvoeren van deze roeping. Daarom zet de GZB zich in om kerken en gemeenten wereldwijd met elkaar te verbinden. Het uitzenden van zendingswerkers is daar een belangrijk onderdeel van. Het logo van de GZB, een wereldbol van pijlen die alle richtingen uit wijzen, symboliseert deze verbinding van christenen over de hele wereld.

Het is de wens van de GZB dat alle gemeenteleden in Nederland zich betrokken weten bij zending. Zodat bij allen, jong en oud, het verlangen groeit om de Heere Jezus te volgen en anderen deelgenoot te maken van de liefde van Christus die mensen met God en met elkaar verbindt. Zodat geloven verder gaat.