Collecterooster

PAASGROETACTIE
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan Nederlandse gevangenen. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema ‘Een nieuw begin’ .
Ook wij doen als gemeente weer mee aan deze Paasgroetactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
De kaarten liggen op de kist in de hal van de kerk. U mag ze gratis meenemen om te versturen.

COLLECTEN

St. De Hoop (31 maart)
Al sinds 1975 houdt De Hoop zich bezig met hulpverlening aan verslaafden. Het begon met een aantal mensen in Dordrecht die erg betrokken waren bij het lot van verslaafden. Vanuit de Bijbelse opdracht in Spreuken 24 vers 11 (Herziene Statenvertaling): “Red hen die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat.”, sloegen zij de handen ineen voor de opvang van verslaafden en werden daarin gesteund door de plaatselijke kerken. De Hoop is een christelijke organisatie. De medewerkers werken er vanuit hun geloof en de hulp die De Hoop biedt, is gebaseerd op Bijbelse principes. De stichting werkt vanuit het geloof dat een mens waardevol is in Gods ogen en dat mensen niet zijn bedoeld om verslaafd te zijn. De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is.

St. Hands of Mercy (7 april)
Tweemaal per jaar (op biddag en dankdag) houden de gezamenlijke diaconieën een kledingactie t.b.v. de Stichting Hands of Mercy. Deze Stichting zamelt de kleding in en brengt deze naar Roemenië. De kleding wordt na inzameling naar Roemenië gebracht en verdeeld onder de armste mensen in de omgeving. In de dienst van 7 april wordt een diaconiecollecte gehouden ter bestrijding van de transportkosten.

EZB (14 april)
Deze zondag is er een ingelaste collecte voor het project van EZB dat we in onze kerk gedurende de Lijdenstijd steunen. Zie het artikel elders in deze Info. Uiteraard bevelen wij deze collecte van harte aan.

ZOA Vluchtelingenzorg (Avondmaalscollecte Goede Vrijdag, 19 april)
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen zij door zich in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. ZOA biedt noodhulp en werkt daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zet ZOA zich voor mensen zodat ze weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij de motivatie.

Bloemenfonds (21 april)
Als diaconie geven we, namens de gemeente, graag een bloemetje weg. Dit doen we tijdens de zondagse diensten voor o.a. mensen die uit het ziekenhuis zijn gekomen, ter bemoediging bij langdurige ziekte, voor gemeenteleden waarvan in de afgelopen tijd de echtgenoot of echtgenote is overleden, en voor oudere gemeenteleden. Ook aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed. De diaconiecollecte van 21 april is bestemd voor de onkosten van de bloemen.

St. Timon (28 april)
Timon helpt jongeren, jongvolwassenen en ouders bij problemen met opgroeien en opvoeden. Kwetsbare jonge moeders, jongens die in de criminaliteit dreigen te belanden, jongens en meiden die niet meer thuis kunnen wonen vanwege de problemen van hun ouders – zij kloppen aan bij Timon. Timon biedt hulp op meerdere locaties in Nederland zoals de provincie Utrecht, regio Rotterdam en in Amsterdam en Zwolle.
Christelijke medewerkers en vrijwilligers van Timon weten zich geïnspireerd en gemotiveerd door het evangelie van Jezus Christus. Met elkaar brengen zij naastenliefde in praktijk door zich te verbinden aan kwetsbare jongeren. Elke jongere, jongvolwassene en ouder is welkom en ieders levensbeschouwelijke en culturele achtergrond wordt ten volle gerespecteerd. Wat Timon doet wordt deels gedekt door subsidies en deels door giften. Dankzij de bijdragen van donateurs, kerken/ diaconieën en fondsen kan Timon vrijwilligers werven, begeleiden en trainen.

Cluj Maaltijden (5 mei)
Onze kerk onderhoudt al vele jaren contacten met de Roemeense stad Cluj via de fam. Struijk uit Eibergen, die daar als predikanten werkzaam zijn geweest. De opbrengst van de collecte van 5 mei is bestemd voor het project Tafeltje Dekje, dat het mogelijk maakt dat ouderen in de kerk of thuis een warme maaltijd kunnen gebruiken.

World Servants (12 mei)
World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants gelooft in dienstbaarheid. Om iedereen te laten ervaren dat dienen werkt, organiseren ze over de hele wereld bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Nederlandse jongeren bouwen daar samen met lokale jongeren aan gebouwen zoals klaslokalen of klinieken. Door het contact tussen de lokale gemeenschap en de Nederlandse jongeren ontstaan veel meer effecten dan alleen de gebouwen zelf. Na hun reis komen vrijwilligers veranderd terug en zijn ze enthousiast om zich dienstbaar in te zetten in hun eigen omgeving. In de lokale gemeenschappen ontstaan door de projecten nieuwe energie, nieuwe kennis en worden mensen bemoedigd door de komst van de groep jongeren.

IZB (19 mei)
De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen Nederland dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Wij ontdekken steeds weer dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het protestantisme ook nu van groot belang zijn: de nadruk op de bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met onze kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping.

St. Als Kanker je raakt (26 mei)
Iedereen die door kanker wordt geraakt, herkent de chaos die deze ziekte veroorzaakt. Chaos in het dagelijkse leven, dat wordt getekend door ziekte en behandeling, moe zijn en uitputting, opkrabbelen en terugvallen, terugvallen en opkrabbelen. Maar ook chaos in emoties. Ongeloof, ontkenning, verwarring, vragen, acceptatie, teleurstelling, hoop, wanhoop, pijn, verlies, verdriet, vreugde.
De initiatiefnemers weten vanuit hun eigen leven hoeveel impact kanker heeft. Het geconfronteerd worden met een lichaam dat je niet kunt vertrouwen, is zeer ingrijpend. Enerzijds mag je het leven ‘leven’ en anderzijds is het leven zo anders geworden. Hoe ga je verder? Kun je verder? Mag je verder? De confrontatie met kanker roept ook vragen op over kwetsbaarheid en sterfelijkheid. In deze verwarring en chaos is het moeilijk om Gods stem te verstaan en Zijn nabijheid te ervaren.
De diepste drijfveer is: samen met jou op weg gaan. Dwars door de chaos heen. De Bijbel is daarbij de inspiratiebron. Vanuit hun eigen ervaringen herkennen de initiatiefnemers de worsteling en de vragen. In het geloof vinden zij kracht en mogelijkheden om met de ziekte om te gaan. Ze willen mensen met (zingevings)vragen horen en op weg helpen; hen waar mogelijk verwijzen naar professionele hulpverleners, kerken, verwerkingsgroepen en lotgenoten.
Ds. Tiemen Meijer uit Puttershoek en mw. Anneke van Etten uit Westmaas zijn ambassadeurs voor deze Stichting in de Hoeksche Waard.