Collecterooster

Pinkstergroet
Met Pinksteren gaan ook dit jaar bezorgers en bezorgsters namens beide diaconieën op bijna 100 adressen als teken van medeleven een plantje of fruit brengen bij ouderen boven de 80 jaar en zieke gemeenteleden. We bedanken alvast bezorg(st)ers voor hun medewerking.

COLLECTEN
St. Als Kanker je raakt (26 mei)
Iedereen die door kanker wordt geraakt, herkent de chaos die deze ziekte veroorzaakt. Chaosin het dagelijkse leven, dat wordt getekend door ziekte en behandeling, moe zijn en uitputting, opkrabbelen en terugvallen, terugvallen en opkrabbelen. Maar ook chaos in emoties. Ongeloof, ontkenning, verwarring, vragen, acceptatie, teleurstelling, hoop, wanhoop, pijn, verlies, verdriet, vreugde. De initiatiefnemers weten vanuit hun eigen leven hoeveel impact kanker heeft. Het geconfronteerd worden met een lichaam dat je niet kunt vertrouwen, is zeer ingrijpend. Enerzijds mag je het leven ‘leven’ en anderzijds is het leven zo anders geworden. Hoe ga je verder? Kun je verder? Mag je verder? De confrontatie met kanker roept ook vragen op over kwetsbaarheid en sterfelijkheid.In deze verwarring en chaos is het moeilijk om Gods stem te verstaan en Zijn nabijheid te ervaren.
De diepste drijfveer is: samen met jou op weg gaan. Dwars door de chaos heen. De Bijbel is daarbij de inspiratiebron. Vanuit hun eigen ervaringen herkennen de initiatiefnemers de worsteling en de vragen. In het geloof vinden zij kracht en mogelijkheden om met de ziekte om te gaan. Ze willen mensen met (zingevings)vragen horen en op weg helpen; hen waar mogelijk verwijzen naar professionele hulpverleners, kerken, verwerkingsgroepen en lotgenoten. Ds. Tiemen Meijer uit Puttershoek en mevrouw Anneke van Etten uit Westmaas zijn ambassadeurs voor deze
Stichting in de Hoeksche Waard.


Diaconie (30 mei)
De opbrengst van deze collecte is voor het eigen werk van de diaconie, zoals de kerktelefoon, Paas- en Kerstviering van ouderen, Pinkstergroet enzovoorts.


De Herberg (2 juni)
Christus ontfermt Zich over mensen die veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit
de gemeente. Daarom opende het pastoraal diaconaal centrum De Herberg op initiatief van de IZB zijn deuren. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in
het leven en zicht op Hem te (her)vinden.


Kerk in Actie Zending (9 juni) – Bijbelverspreiding op Chinese platteland
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor
hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de
Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest vanhet Oude Testament vertaald wordt.

St. De Overbrugging (16 juni)
Stichting De Overbrugging in Oud-Beijerland biedt hulp en onderdak aan jongeren van 18 tot 35 jaar die door allerlei omstandigheden zijn vastgelopen, bijvoorbeeld door verslavingsproblematiek. Tevens begeleidt zij jongeren die als gevolg hiervan problemen hebben op psychiatrischenpsycho-sociaalgebied. De Overbrugging heeft verder als doel het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten en het verbeteren van hun maatschappelijke positie en gezondheidssituatie. De Overbrugging wil een leefklimaat van rust,
structuur en veiligheid creëren. Het is een tussenstation van waaruit mensen, als zij daar aan toe zijn, kunnen terugkeren naar de samenleving.


Kerk in Actie Werelddiaconaat (23 juni) – Vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen
op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.